HACCP gecertificeerd vis leverancier

HACCP voor vis

Hazard Analysis and Critical Control Points, oftewel continue monitoring en verbetering op het gebied van voedselveiligheid. Kernwoord hierbij is hygiëne en het wegnemen van ieder mogelijk risico voor de volksgezondheid.  Ieder bedrijf die zich bezig houdt met verwerking van voedsel dient zelf de risico’s te analyseren en maatregelen te nemen om de hygiëne te waarborgen. De risico’s en maatregelen die genomen worden dienen geregistreerd te worden. Hierdoor wordt inzichtelijk welke maatregelen genomen zijn. Het is daardoor mogelijk voor keuringsinstanties streng toe te zien op naleving. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van het product ten goede.

Hoe leven wij de regels van HACCP na? 

  • Wij kennen de risico’s die voor de verwerking van vis belangrijk zijn
  • Wij nemen maatregelen om deze risico’s weg te nemen
  • Wij controleren of de risico’s weggenomen zijn

Wij doen dit om met zekerheid te kunnen zeggen dat onze vis veilig en hygiënisch verwerkt wordt. We registreren alle belangrijke gegevens en proberen alles meetbaar te houden. Door periodiek te controleren waarborgen wij de kwaliteit die we bieden. Daarnaast werken we met gecertificeerde bedrijven, hierdoor is de vis niet alleen veilig bij ons verwerkt maar kunnen wij met zekerheid zeggen dat dat ook voor onze toeleveranciers geldt.

Wist u dat bij ons de productieruimtes alleen betreden kunnen worden na desinfecteren? Wij werken met poortjes die alleen open gaan nadat iemand zijn handen heeft gedesinfecteerd. “Even snel doorlopen” is dus onmogelijk geworden.

Om alle stappen in het verwerkingsproces van voeding in kaart te brengen en te kunnen controleren is de HACCP keuring in het leven geroepen. Naast bedrijven die verantwoordelijk zijn voor bereiding of verwerking van voedsel geldt dit voor bedrijven die zich bezig houden met verpakken, vervoer en distributie van voeding. Doordat gezondheidsrisico’s opgespoord worden en fases in het productieproces beheersbaar gemaakt zijn wordt de veiligheid verhoogd.

De 7 kernpunten van het HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points:

  1. inventariseer alle potentiële gevaren
  2. stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. geef per CCP de kritische grenzen aan
  4. stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden
  5. leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. pas verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt
  7. houd documentatie en registraties bij