Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder ‘’de wederpartij’’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
 2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat wij een opdracht op een in de branche gebruikelijke wijze hebben geaccepteerd. Ten aanzien van telefonisch doorgegeven orders kunnen wij een bevestiging per fax verlangen. Een door ons afgegeven opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor onze werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldige nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk te achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die redenen op te zeggen indien hij daartoe gegronde redenen kan aanvoeren.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is een prijs: a) gebaseerd op de geldende dagprijs voor het betreffende artikel in euro’s; b) gebaseerd op levering aan bedrijf of opslagplaats van de wederpartij; c) inclusief emballage; d) exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, inclusief de kosten van vervoer en verzekering.

 

Artikel 5: Grondstoffen

Alle verkopen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat wij de voor fabricage van de verkochte vis en vis-halfconserven benodigde grondstof tegen normale prijzen en in voldoende mate zullen kunnen inkopen. Ingeval deze ontbindende voorwaarde wordt vervuld zijn wij verplicht onverwijld aan de wederpartij hiervan schriftelijk en/of mondeling mededeling te doen.

Artikel 6: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij en wordt het transport van de zaken door ons uitgevoerd. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken bij wederpartij worden afgeleverd. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 2. Indien de zaken door wederpartij worden afgehaald of het transport door of vanwege wederpartij geschiedt, geldt in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, dat de levering geschiedt op het moment dat de zaken aan ons bedrijf worden afgehaald.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededelingen onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering geconstateerd worden, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

 

Artikel 7: Het tijdstip van afleveren

 1. Het tijdstip van aflevering wordt in overleg tussen ons en de wederpartij bepaald. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien wel de dag van afleveren is overeengekomen maar niet het uur, zal de aflevering plaatsvinden binnen de afleveringstijd zoals die aan ons is medegedeeld of op grond van het gebruik tussen wederpartij en ons bekend mag worden geacht.
 3. Indien is overeengekomen dat de aflevering binnen een bepaalde termijn op afroep van de wederpartij zal geschieden, zal de aflevering plaatsvinden op een nader door ons te bepalen tijdstip.
 4. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat ons een redelijk tijd tot nakoming is geboden en nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.
 5. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de hoogte van het factuurbedrag.
 6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 8: Risico en transport

 1. Het risico van de zaak is voor de wederpartij vanaf het moment van afleveren van de zaak.
 2. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons naar goed koopmansgebruik bepaald. Het transport geschiedt voor ons risico.
 3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 9: Hoeveelheid

 1. De afgeleverde hoeveelheid dient in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen en met hetgeen op de verpakking(en) vermeld staat.
 2. Ingeval van onverpakte of niet per gelijke gewichtseenheid geleverde zaken kan de hoeveelheidvaststelling plaatsvinden op de voor die betreffende zaak gebruikelijke wijze.

 

Artikel 10: Aanduidingvoorschriften

Tenzij anders is overeengekomen, staan wij ervoor in dat op en/of aan de verpakking(en) de van overheidswege of privaatrechtelijk vereiste aanduidingen rechtsgeldig, tijdig en op de juiste wijze zijn aangebracht.

Artikel 11: Hoedanigheid

 1. Het geleverde wordt geacht te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en privaat-en publiekrechtelijk voorgeschreven kwaliteitseisen, behoudens tegenbewijs.
 2. Indien niet kan worden vastgesteld wat tussen partijen is overeengekomen m.b.t. de hoedanigheid van de te leveren zaken, wordt geacht dat deze tenminste moeten voldoen aan de minimum eisen die gebruikelijk waren tussen de betreffende partijen. Kunnen ook die eisen niet worden vastgesteld, dan moeten de zaken tenminste voldoen aan de minimum kwaliteitseisen voor verse producten en conserven, alsmede aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen.

 

Artikel 12: Tekortkoming in de nakoming

 1. Het geleverde wordt gedacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een andere zaak of een zaak van een andere soort voldoet niet aan de overeenkomst, evenmin als wezenlijke afwijkingen in maat of gewicht.
 2. Indien zich een der in lid 1. Genoemde gevallen voldoet is de wederpartij gehouden dit aan ons te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (fax, brief, deurwaardersexploit) aan ons worden bevestigd.
 3. Het geleverde dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de wederpartij dient ons in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
 4. Indien wij de zaken wensen te (doen) bezichtigen, zullen wij zulks binnen 6 uur na ontvangst van de in lid 2 bedoelde mededeling aan de wederpartij melden. De bezichtiging zelf dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, rekening houdend met de aard en de bederfelijkheid van de zaken en uiterlijk binnen 12 uur na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling.
 5. De wederpartij is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van zaken te zorgen. De wederpartij is verplicht de waren, voorzover het halfconserven betreffen of waren die zonder koeling aan bederf onderhevig zijn, na afl evering gekoeld te bewaren bij gebreke waarvan wij geen reclame aanvaarden.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijk toestemming.

 

Artikel 13: Gevolgen van tekortkoming in nakoming

 1. Wanneer de afgeleverde zaak niet beantwoordt aan het overeengekomen in de zin van het vorige artikel kan de wederpartij, in overleg met ons: a) de zaken behouden tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs, of b) herstel eisen van de afwijkingen van het geleverde, tenzij dit herstel niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door de wederpartij gewenste bestemming of hoedanigheid kunnen krijgen, of c) vervanging eisen van de afgeleverde zaken, tenzij de vervanging niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door wederpartij gewenste ebstemming of hoedanigheid kunnen krijgen. De wederpartij kan geen vervanging eisen indien de afwijking van het overeengekomen te gering is om zulks te rechtvaardigen.
 2. Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij overigens niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welk aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 3. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

 

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor onze rekeningen behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel gebleken.
 5. Wij hebben het recht ons ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij ons terzake van die zaken verschuldigd is, ons eigendom.
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken de wederpartij, zullen wij het recht hebben, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 3. De zaken kunnen door een wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

 

Artikel 16: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen dagen na factuurdatum, en in de overeengekomen valuta. Voor leveranties kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met een algemene kredietbeperkingstoeslag van tenminste 2% welke in mindering gebracht kunnen worden indien de betaling ons binnen 14 dagen na factuurdatum bereikt. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen, bij gebrek waarvan de wederpartij geacht wordt in te stemmen met de factuur.
 3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. In gevallen dat de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

Artikel 17: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitenrechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op als onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Vertalingen

Van deze voorwaarden bestaan vertalingen. Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is alleen de Nederlandse versie bepalend.

Artikel 20: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten door een buitenlandse rechter of middels arbitrage of bindend advies.